Alprazolam Teva Tabl 50 X 2mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Apotheek LB Farma

Levering met Bpost

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering:

De optimale dosis Alprazolam Teva (alprazolam) dient individueel te worden vastgesteld volgens de ernst van de symptomen en de reactie van de patiënt. Bij ernstige bijwerkingen met de aanvangsdosering, dient de dosis te worden verlaagd.

De gebruikelijke dagelijkse dosis zal bij de meeste patiënten voldoende zijn. In de zeldzame gevallenwaarbij een hogere dosering vereist is, dient deze geleidelijk aangepast, te beginnen met een hogereavonddosis, om bijwerkingen te vermijden. In het algemeen zullen patiënten die nog geenpsychotrope middelen genomen hebben lagere doses vereisen dan deze die reeds werdenbehandeld met tranquillizers, antidepressiva of hypnotica of dan chronische alcoholici. Om ataxie enoversedatie te voorkomen is het aan te raden de laagste effectieve dosis te gebruiken. Dit is vooralvan belang bij bejaarde en/of verzwakte patiënten.

Symptomatische behandeling van angst.

Gebruikelijke startdosis: varieert van 0,25 mg tot 0,5 mg driemaal daags.Gebruikelijke dosering: de dosering kan worden aangepast aan de behoefte van de patiënt, tot eenmaximale gespreide dagelijkse dosis van 4mg.

Symptomatische behandeling van paniekstoornissen.

Gebruikelijke startdosis: varieert van 0,5 tot 1 mg voor het slapen gaan.

Gebruikelijke dosering: de dosis dient aan de respons van de patiënt te worden aangepast.De dosis mag maximaal met 1 mg om de drie tot vier dagen worden verhoogd. Bijkomende dosesmogen worden toegevoegd om 3 of 4 toedieningen per dag te bereiken.

Bij klinische studies bedroeg de gemiddelde dosering 6 ± 2 mg. Uitzonderlijk was bij enkele patiënteneen maximum dosis van 10 mg/dag nodig.

Behandeling van geriatrische, verzwakte patiënten of patiënten met nier- of leverfunctiestoornissen.

Gebruikelijke startdosis: 0,25 mg twee tot driemaal daags.

Gebruikelijke dosering: de dosis kan zo nodig geleidelijk aan worden verhoogd afhankelijk van detolerantie.

De startdosis dient te worden verlaagd wanneer er bijwerkingen optreden.

Staken van de behandeling.

Aangezien het om een symptomatische behandeling gaat, kunnen de oorspronkelijke symptomen nahet staken van de behandeling opnieuw naar voor treden. De dosis moet geleidelijk wordenafgebouwd. Het is raadzaam de dagelijkse dosis Alprazolam Teva met maximaal 0,5 mg teverminderen om de drie dagen. Bij sommige patiënten kan het zelfs nodig zijn de dosis nog trager afte bouwen. De behandeling moet zo kort mogelijk zijn. De patiënt moet regelmatig gereëvalueerdworden en de noodzaak van een verlengde behandeling moet geëvalueerd worden, zeker wanneerde symptomen van de patiënt milder zijn en geen behandeling met geneesmiddelen meer zoukunnen vereisen. De algemene duur van de behandeling mag niet meer dan 8 tot 12 wekenbedragen, met inbegrip van het afbouwproces.

In bepaalde gevallen kan een verlenging van de behandelingsperiode noodzakelijk zijn; dit kanechter enkel gebeuren na een reëvaluatie van de patiënt door een gespecialiseerd arts.

Pediatrische patiënten:

De veiligheid en doeltreffendheid van alprazolam werd niet aangetoond bij kinderen en adolescentenonder de 18 jaar; daarom is gebruik van alprazolam niet aangeraden.

Wijze van toediening:

Richtlijnen voor het gebruik van Alprazolam Teva 2 mg tablet.

De tablet kan in twee en zo nodig in vier stukken worden gedeeld. Hiervoor legt u de tablet best metde uitgeholde zijde naar de onderkant op een harde ondergrond. Door er met uw duim op te drukkenbekomt u twee gelijke stukken van elk 1 mg.

Deze stukken kunnen verder worden gedeeld indien nodig. Leg de tablet opnieuw met de uitgeholdezijde naar onder op een harde ondergrond en druk er krachtig op met uw duim. U krijgt nu tweestukken van elk 0,5 mg.

Samenstelling

Elke tablet bevat 2 mg alprazolam.

Hulpstoffen met bekend effect:

- Lactosemonohydraat: 2 mg tabletten: 193,13 mg lactosemonohydraat.

- Natriumbenzoaat: Dit middel bevat 0,23 mg natriumbenzoaat in elke tablet van 2 mg.

  • Lijst van hulpstoffen:

Natriumdocusaat - Natriumbenzoaat – voorverstijfseld maïszetmeel – microkristallijne cellulose –Lactosemonohydraat - Magnesiumstearaat – Watervrij colloïdaal silica.

Indicatie

Alprazolam Teva is aangewezen voor de symptomatische behandeling van:


- angst


- paniekstoornis met of zonder agorafobie.


Alprazolam Teva is alleen aangewezen als de symptomen ernstig, invaliderend of onderwerp
zijn van extreem lijden

Gegevens
CNK1449750
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte32 mm
Lengte99 mm
Diepte43 mm
Hoeveelheid verpakking50
Bijsluiter